دیوانه

دیوانه

دم به دم نفسهای زندگیم فدای تو
یابن الحسن


گفته بودی  بلدی حال مرا خوب کنی...
حال ما خوبْ خرابست ...
 به آن دست نزن . . .
#عباس_معروفی


به خوابتون اعتنا نکنید

علامه محقق حلی در خواب میدید که کسی بهش توصیه میکند "فردا که دیوانه ای مسجد آمد او را از مسجد بیرون ننداز" میگفت این خواب هر روز برایش تکرار میشد و ایشون اون فرد رو از مسجد بیرون مینداختند 

میفرمود خواب حجت نیست

اکثر علمای دینی مان گفته اند به خواب اعتنا نکنید

انقدر این دکون دستگان جن و جن گیری افزایش یافته که خواب سازی میکنن 

مراقب اعتقاداتتون باشید 

اعتقاد و ایمان و یقین رو پای شک هاتون سر نبرید

  • علی