دیوانه

دیوانه

همه تان دیوانه اید فقط دوز دیوانه بودنتان فرق میکند

کتاب دیوانه (نقل به مضمون کتاب بیشعوری )

میگه نیستم قلبت خورده ترک

خب به درک

  • علی