دیوانه

دیوانه

همه تان دیوانه اید فقط دوز دیوانه بودنتان فرق میکند

کتاب دیوانه (نقل به مضمون کتاب بیشعوری )

هوس باقلا زده بود سرم و تو جیبم یه هزاری داشتم ک اونم کرایه تاکسی بود ولی کارتم پیشم بود و با توجه به وضیعیت دانشجویی و قناعت و این حرفا نمیخواستم برم یهو یاد یکی از اتفاقای دوران طلبگی امام خامنه ای افتادم
یکی از دوستای ایشون تعریف میکردن ک دوران طلبگی ما شهریه ها و جیب خرجیامون رو جمع میکردیم و کتاب میخریدیم ولی امام میرفت و کباب میخرید و میخورد و کتاب رو هم کرایه میکرد میخوند
تا یاد این قضیه افتادم با این که دور شده بودم برگشتم رفتم علاوه باقلا یه شیرموزی هم زدم به رگ و برگشتم خونه
گفتم امام بره کباب بخوره من بموووونم امکاااان نداره :|
  • علی