دیوانه

دیوانه

همه تان دیوانه اید فقط دوز دیوانه بودنتان فرق میکند

کتاب دیوانه (نقل به مضمون کتاب بیشعوری )

دوریت داره میبره منو هر شب پای وحشت مرگ 

تنها داره میمیره دلم 

تنهام زیر باد و تگرگ

  • علی